Registratie– en betalingsvoorwaarden

Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen vier weken na factuurdatum op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening. Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening; betaling op andere wijze, bijvoorbeeld met een credit card of contant is niet mogelijk.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de Deelnemer aan het symposium/event is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door het secretariaat van de Stichting Food Micro beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van het symposium kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van het symposium is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Bij verhindering of niet deelnemen aan het symposium door de Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan de Stichting Food Micro verschuldigd. Ingeval een Deelnemer niet in staat is het symposium bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger aan het symposium te laten deelnemen.

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Food Micro evenals haar bestuursleden en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, diefstal en geleden schade bij het door de Stichting georganiseerde symposium.